Zavod BBDO

1994 loodud reklaami(digi)agentuur Zavod BBDO on vaadanud alati tulevikku. Oleme pidevalt otsinud ja ka leidnud uusi võimalusi pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja uusimaid lahendusi.

Täna näeme, et saame ühes Rohetiigriga maailma loovalt paremaks muuta. See on miski, mis läheb kokku ka meie agentuuri põhiideega. Nii ongi meil kindel plaan rakendada keskkonnahoidlikku suhtumist nii Zavod BBDO-s kui ka meie klientide töödes ja olla osa tulevikust.

Zavodi rohemuutuste lugu
Lae Zavodi rohemuutuste lugu alla siit.

Zavodi rohetiiger: Tauno Loodus, tauno@zavod.ee 

Rohemuutuse teekond

Mis motiveeris roheteemadega tegelema?

Enne pilootprogrammi algust, suvel 2020, vestles Rohetiiger tulevaste osalejatega ja uuris, mis neid rohemuutusele ärgitas. Iga organisatsioon tõi intervjuus välja tegevused, millega nad juba oma keskkonnamõju vähendavad.

Enne Rohetiigri Akadeemia pilootprogrammiga ühinemist hindasid reklaamiagentuuri Zavod Advertising inimesed oma keskkonnamõjude teadlikku juhtimist 10 palli skaalal 0-1 palli lähedaseks. Kuigi organisatsiooni siseprotsessid on selged ja läbimõeldud (mis programme kasutatakse, kuidas käib brändide loomine jne), ei ole neid siiani disainitud ega hinnatud keskkonnahoidlikkuse aspektist. Kui see hindamine aga ette võtta ning hetkeseis kaardistada, nähakse võimalust kiiresti edasi liikuda ja muudatusi teha, kuna organisatsioon on väike. Organisatsiooni otsene mõju keskkonnahoiule on küll väike, kuid kordades suurem on see kaudselt, klientide kaudu.

“Reklaam võib mõjutada väga suuresti ühiskondlikke hoiakuid, millest saab uus normaalsus. Näiteks hommikusöögi olulisuse teadvustamine pärineb paljuski Kellogg’si turundussõnumist.“ – Tauno Loodus, partner

Kuigi Zavod Advertisingu töötajad suhtuvad roheteemadesse pigem positiivselt, on algatus tulnud siiski pigem juhtkonnalt ja puudutab mitut kihti: turunduslik vaade, soov tõsta teenuse kvaliteeti, muuta Zavod Advertisingu kui organisatsiooni töötajate käitumist ja suurendada teadlikkust. Boonusena nähakse võimalust pakkuda klientidele  keskkonnateemalist konsultatsiooniteenust – kuidas teha kampaaniaid, reklaami, üritusi, mis oleksid jätkusuutlikud. Aga esmalt vajabki sügavamalt lahtimõtestamist, mida jätkusuutlikkus reklaamivaldkonnas üldse tähendab. Kuna reklaamiagentuuri roll on uusi tooteid või teenuseid välja mõelda, isegi kui klient ise nende peale ei tule, on vastuolu sisse kirjutatud. Suurema müügi toetamine tähendab suuremat tarbimist. Niisiis on Zavod Advertisingu esmane eesmärk tegeleda valdkonnasiseselt kerkivate üldiste ja keeruliste küsimustega ja nendele vastuste leidmisega. Tuleb otsida viise, kuidas suunata inimesi targalt tarbima – et rikkus ei tekiks mitte mahu, vaid targemate toodete müügist.

Samas teadvustab Zavod, et keskkonnahoidlikum tegutsemine on taustatrendina olemas ning sellega peab tegelema. Võimalik on silma paista ka äriliselt, kui suuta märgata oma klientide kasutamata potentsiaali  ja tuua seda edukalt välja nii reklaamisõnumites kui ka töötajate motiveerimisel. Sellest võib saada teenus ja konkurentsieelis.

 

“Küsimus nüüd on selles, et me ei ole veel väga kindlad, kas jätkusuutliku reklaami agentuuri mudel on üldse võimalik või kas kliendid seda soovivad ja vajavad. Aga seda katsetust me lähemegi nüüd tegema.” – Tauno Loodus, partner

Olles üks BBDO ülemaailmse võrgustiku kolmesajast ettevõttest, näeb ettevõte toimiva keskkonnahoidlikkuse mudeli leidmisel ka potentsiaali seda  levitada teistesse võrgustiku ettevõtetesse, kellega koos mudelit edasi arendada.

Millisel keskkonnamõjude juhtimise küpsusastmel paikneti? 

Esimesel treeningpäeval (september  2020) hindas iga organisatsioon enda paiknemist keskkonnamõjude juhtimise astmestikul. See aitas ettevõttel enda tegevuse laiemasse konteksti asetada. Iga organisatsioon märkis kuueastmelisele trepistikule, kus nad praegu asetsevad ja millisele astmele tahavad 1,5 aastaga jõuda.

Akadeemia esimesest treeningpäevast loe siit

Organisatsiooni küpsusastmed keskkonnamõju juhtimisel

1. tasand: otsus keskkonnamõju vähendamiseks

Organisatsioonis on teadvustatud keskkonna- ja kliimamõju vähendamise olulisust, asutakse tegelema.

2. tasand: ühe või üksikute protsesside tõhustamine

Konkreetse toote/teenuse keskkonnamõju vähendamine ressursikasutuse tõhustamisega, jäätmete või heitmete tekke vähendamine. Põhineb sisend-väljund analüüsil ja/või ringmajanduse analüüsil. Muutus tegevuse sisulises mõjus, aga mitte veel ettevõtteülene. 

3. tasand: kontori/büroohoone jalajälje vähendamine

Rohelise kontori tegevused ja taastuvenergiale üleminek. Taktikaline muutus mitteolulises aspektis, ei ole seotud otsese tegevuse sisulise mõjuga. 

4. tasand: strateegiline ja ulatuslik muutus ettevõtte sees

Olulised keskkonnamõjud kaardistatud, seatud selged ajalised eesmärgid negatiivsete mõjude kaotamiseks: nt kliimamõju vähendamiseks on seatud eesmärk saavutada kliimaneutraalsus ettevõtte kontrolli all olevates aspektides mingiks kindlaks aastaks.  

Strateegia on seotud keskkonnamõjude kaotamisega, strateegiline muutus kogu organisatsiooni kõikides toote-/teenusliinides. Kultuuriline muutus organisatsiooni sees.   

5. tasand: väärtusahela-ülene muutus

Süsinikuneutraalne ja keskkonnasõbralik tarne-/väärtusahel lisaks organisatsiooni kontrolli all olevatele aspektidele. Eeldab koostööd ja ühiseid pingutusi tarneahela partneritega. 

6. tasand: kliimapositiivne (äri)tegevus, mis lahendab keskkonna- ja kliimaprobleeme

Tegutsemismudeli innovatsioon tagab keskkonnale positiivse netomõju, kahjustamata teisi (ka sotsiaalseid) kestliku arengu eesmärke. Muutuste kiirus on kooskõlas 1,5 kraadi trajektooriga. Ettevõtte tegevust iseloomustab kohalikkus ja säilenõtkus. Mõju ulatub kaugemale organisatsiooni enda tegevusest: poliitikakujundamine, sektorisisene ja sektoriteülene koostöö, uue majandusmudeli (mis ei põhine kasvul) praktiseerimine ja propageerimine.   

Skeemi autor: Sustinere

Lähtekoht programmi alguses  (2020)

Enne programmiga alustamist hindas Zavod ennast asuvat 1. astmel (organisatsioon on teadvustanud, et keskkonnamõjude vähendamine on oluline ja on võtnud vastu otsuse teemaga edasi tegeleda). 

Eesmärk programmi lõpuks (2022)

Unistatakse aga jõudmisest astmestikku kõige kõrgemale tasemele.

Alustuseks liitus meeskond Rohetiigri programmiga. Varem on Zavod aidanud luua ka maailmakoristuse päeva brändi ja kommunikatsioonipõhimõtteid ning ellu viinud jooksvaid turundustegevusi, kuid oma valdkonnas ja organisatsioonis veel süsteemset ja läbimõeldud strateegiat ei ole loodud.

 

Milline oli keskkonnajuhtimise olukord?  

Teiseks treeningpäevaks (oktoober 2020) hindas iga organisatsioon oma keskkonnajuhtimise hetkeolukorda lihtsa küsimustiku abil. Küsimustik kattis keskkonnaalase riskijuhtimise, huvigruppide kaasamise ja keskkonnamõjude maandamise aspekte.

Akadeemia teisest treeningpäevast loe lähemalt siit

Programmi raames täidetud küsimustik aitas ettevõtte tuumikul mõista, et ettevõte ei ole siiski nii väike, kui alguses arvati, ning muudatustest pelgalt kontoripinnal (350 m2) ei piisa, kuigi ka rohekontori eesmärkidega töötatakse edasi. Näiteks ühe praktilise sammuna koolituspäeva järel vähendati eksperimendi korras kontori prügikastide hulka (hüpotees, et nii on koristaja töövoog efektiivsem ning hoiab ka aega kokku). Lisaks pandi paika esimesed plaanid, kohtuti mentoritega.

“Kui teeme kampaania, on selle jalajälge lihtne mõõta, aga mis saab tarbija, toote, teenusega pärast kampaaniat? See on päris suur pähkel ja sellele keskendumegi.” – Tauno Loodus, partner

 

Millised keskkonnamõjud põhitegevuses tuvastati? 

Kolmandaks treeningpäevaks (november 2020) tuvastasid organisatsioonid oma tegevuste keskkonnamõju. Selleks eristati esmalt

Zavod Advertisingu töötajaskonna ja kontori keskkonnamõjusid on olnud lihtne kaardistada. Keerukam on seda teha aga teenuste puhul, mida hangitakse väljast ja mida teised meilt hangivad. Jõuti selleni, et oluline on usaldusväärsete partnerite valik nii reklaamitegevuses kui ka ürituste korraldamisell. Näiteks: Eesti kõigis linnades välireklaami tehes ei saa agentuur kontrollida seda, kuidas jäätmeid võimalikult vähe tekiks jne.

“Jätkusuutliku reklaamiagentuuri teenuse tegemine igapäevase töö kõrvalt on päris suur tükk. Kuidas jõuda sinnani, et meie teenus oleks süsinikuneutraalne või süsinikku vähendav?” – Tauno Loodus, partner

Millised keskkonnaeesmärgid seati? 

Neljas treeningpäev (detsember 2020) oli teoreetilise osa finaal, kus organisatsioonid sõnastasid enda eesmärgid: 

 • organisatsiooni strateegilised keskkonnaeesmärgid,
 • keskkonnateemad, mis aitavad strateegilisi eesmärke saavutada.

Akadeemia neljandast treeningpäevast loe siit

Esmalt keskendusime kontorile, mille paljude keskkonnamõjudega olime küll tegelenud, aga samas vajasid paljud aspektid läbi rääkimist ja süstematiseerimist. Kodutöid tehes jõudsime järeldusele, et eesmärgid ja unistused peaksid olema suuremad ja julgemad. Seadsime eesmärgiks oma teenust arendada ja täiendada kliimaneutraalse reklaamiteenusega, mille raames agentuur loob:

 • keskkonnahoidliku 3 x 6 välireklaami,
 • keskkonnamõõdiku, millega hinnata erinevate kampaaniate keskkonnajalajälge.

 

Milliseid õnnestumisi ja õppetunde pilootprogrammis kogeti?

2021. aasta jaanuaris ja veebruaris intervjueeris Rohetiiger iga organisatsiooni särasilmi ehk rohemuutuse vedajaid, et teada saada, milliseid õppetunde ja õnnestumisi on organisatsioon senise rohemuutuse käigus kogenud.

Õnnestumised: 

 • Julge suuremalt unistada ja suuremaid eesmärke seada. Töö käigus taipasime, et muudatustega saab väga palju kaugemale minna, kui algselt arvasime.

Õppetunnid: 

 • Roheteemadega tegelema asudes tasub kohe alguses oma ressursse ausalt hinnata: kui palju tegelikult on töökäsi, kellega ülesandeid lahendama minna? Teemad on uued, mahukad ja nõuavad lisaenergiat – alguses peab ise õppima ja seejärel teisi õpetama.
 • Määrata tuleb kindel projektijuht.
 • Meeskonna kaasamine on väga oluline.

Milline oli esimene keskkonnategu ehk käpajälg?

 • Lõime keskkonnamõõdiku OCSI (Outdoor Campaign Sustainability Index), et reklaamijad saaksid paremini hinnata oma tegevuse keskkonnamõju.
 • Tegemist on lihtsalt kasutatava mudeliga, mis arvutab sisestatud algandmete (kampaania suurus, ajastus, kampaania tüüp) põhjal välireklaamikapaania CO2 jalajälje suuruse.
 • Mudel võimaldab kasutada nii hinnangulisi keskmisi väärtusi kui ka mõõdetud väärtusi, mistõttu tema täpsus sõltub üheselt sisestatud andmete täpsusest.
 • Mudelit on võimalik laiendada ka teistele reklaamikanalitele ning muuta põhjalikumaks, lisades täiendavaid mõõdikuid.

Milline on ettevõtte arusaadav muutus roheteekonnal? Mis toimus pilootprogrammi jooksul?

Mõistsime, et reklaamiagentuuril, kelle peamiseks tooteks on mõttetöö tulemusena sündinud ideed, on keeruline omaenda protsessi n-ö rohelisemaks muuta. Saame küll vahetada kontori uuema vastu, sorteerida prügi ning sõita tööle ühistranspordiga, kuid need on kaudsed mõjutajad. Seetõttu otsustasime luua mõõtevahendi, et meie kliendid saaksid aimu oma reklaamitegevuse keskkonnamõjudest ning teha keskkonnasäästlikumaid valikud.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun